JAMB Areas of Concentration for Igbo 2024/2025

Join Our Telegram Channel Join Our WhatsApp Channel

Are you preparing for the 2024/2025 JAMB Igbo exam? Check out our comprehensive guide on the JAMB areas of concentration for Igbo to help you focus your studies and increase your chances of success.

JAMB Areas of Concentration for Igbo 2024/2025

The Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) exam is a crucial test for students seeking admission to tertiary institutions in Nigeria. The Igbo section is an integral part of the exam, accounting for a significant portion of the total score. As such, it’s essential that candidates prepare thoroughly for this section in order to maximize their chances of success. That’s where our guide to JAMB Areas of Concentration for Igbo 2024/2025 comes in.

In this guide, we provide a comprehensive overview of the key topics and concepts students should focus on to excel in the Igbo section of the JAMB exam.

Whether you’re a seasoned student or just starting out, our guide will provide the tools and knowledge you need to succeed on exam day. So if you’re looking to boost your performance on the JAMB exam, read on to learn more about our guide to JAMB Areas of Concentration for Igbo 2024/2025.

Here are the topics and areas of concentration for the Jamb 2024 Igbo exam:

SECTION A: LANGUAGES (ASỤSỤ)

 1. Essay (Edemede)
 2. Comprehension (Aghọtaazaa)
 3. Sounds and Sound Patterns (Ụdaasụsụ na Usoro Ụdaasụsụ)
 4. Spelling and spelling rules (Nsupe na Iwu Nsupe)
 5. Igbo Orthography (Mkpụrụedemede Igbo)
 6. Dialect and Standard Igbo (Olundị/Olumba na Igbo Izugbe)
 7. Igbo Word Derivation (Usoro Mmụbaokwu n’Igbo)
 8. Grammar (Ụtọasụsụ)
 9. Translation (Ntụgharị)
 10. Written Literature (Agụmagụ Ederede)

SECTION B: LITERATURE (AGỤMAGỤ)

 1. Literary devices (Atụmatụokwu)
 2. Oral Literature: Agụmagụ Ọnụ/Agụmagụ Ọdịnala
 3. Written Literature (Agụmagụ Ederede)

SECTION C: CUSTOMS AND INSTITUTIONS (Omenala na Ewumewu)

 1. Ekele dị iche iche: ekele ụtụtụ, ehihie, anyasị, nri, onye nọ n’ọrịa, nlakpu, ọrụ dg.
 2. Alụmdi na nwunye, ịgba alụkwaghịm.
 3. Ọmụmụ na ile ọmụgwọ, ikupụta nwa, ibi ugwu, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze.
 4. Echichi: Nze na Ọzọ, Eze/Obi/Igwe, Iyọm/Lọọlọ.
 5. Ike ekpe, iri ekpe, ịkwa ozu, ịgba mkpe.
 6. Ụmụnna, ụmụọkpụ/ụmụada, iyomdi, nwadiala.
 7. Ọgbọ/ebiri/uke, ọhanaeze, ezinaụlọ.
 8. Arụ na nsọala: Ihe nsọ, anụ nsọ, osisi nsọ, ebe nsọ.
 9. Ọchịchị Ọdịnala: Igwe/Eze, Nze na Ọzọ, ụmụnna, ezinaụlọ, ụmụọkpụ/ ụmụada, otu ọgbọ.
 10. Nnabata ọbịa, ọji na ịtu nzu, itu aha, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ.
 11. Ihe ofufe: Ịgba afa, ịchụ aja, ịgọ mmụọ, ofufe.
 12. Ngwa ofufe: Ọfọ, ikenga,okpesi.
 13. Nkwenye: ịdụ isi/ịṅụ iyi, ịgba ndụ, orikọ, ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.
 14. Akụnaụba: inwe ala, ike ala, iri ekpe, elulu (ịkpa ọkụkọ, ewu, dg).
 15. Abamaba: Mmọnwụ, ọkọnkọ, ekpe, ọmabe, odo, dibịa, dg.
 16. Egwuregwu: mgba, egwu ọnwa, ikpọ ọga, ịzụ ǹchọ, ịzụ okwe, ịgba/ịchọ oro, dg.
 17. Akaọrụ ndị Igbo: Ọrụ ugbo, ịkụ azụ, ịkpụ ụzụ, ịzụ ahịa, ịtụ ihe ọtụtụ, ịchụ nta, ime dibịa, ịkpụ ite, dg.
 18. Emume: Ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewu ukwu,iru mgbede,ịwa akwa, akwamozu, ịgụ afọ, dg.

SECTION D: General and Current Affairs (Ihe Ndị na-eme Ugbua)

 1. Topical issues in the Igbo language, literature and culture e.g. Ahịajiọkụ, Odenigbo lectures and Ọhaneze Ndị Igbo.
 2. Authors, Publishers, dates and places of publication of works in Igbo.
 3. Igbo Studies Association (ISA)

CURRENT ISSUES (Okwuakpụnọnụ)

Frequently Asked Questions

What Are the Jamb 2024 Areas of Concentration for Igbo?


The Jamb 2024 Areas of Concentration for Igbo exam are divided into four sections. The first section is Languages (Asụsụ), which covers topics such as essay writing, comprehension, sound patterns, spelling and spelling rules, Igbo orthography, dialect and standard Igbo, word derivation, grammar, and translation. The second section is Literature (Agụmagụ), which focuses on literary devices, oral literature, and written literature.
The third section is Customs and Institutions (Omenala na Ewumewu), which includes topics such as Ekele, Alụmdi na nwunye, Ọmụmụ na ile ọmụgwọ, Echichi, Ike ekpe, Ụmụnna, ọgbọ/ebiri/uke, Arụ na nsọala, Ọchịchị Ọdịnala, Nnabata ọbịa, Ihe ofufe, Ngwa ofufe, Nkwenye, Akụnaụba, Abamaba, Egwuregwu, Akaọrụ ndị Igbo, and Emume.
The fourth and final section is General and Current Affairs (Ihe Ndị na-eme Ugbua), which covers topical issues in the Igbo language, literature, and culture, as well as authors, publishers, dates and places of publication of works in Igbo, the Igbo Studies Association (ISA), and current issues. These topics are essential for students to study and understand thoroughly to prepare for the Jamb 2024 Igbo exam.

ALL SUBJECTS JAMB 2024 AREAS OF CONCENTRATION:

Conclusion

The JAMB Areas of Concentration for Igbo guide is an essential resource for any student preparing for the JAMB Igbo exam in the 2024/2025 session. With our directory, you can master the key topics, formulas, and expert tips you need to succeed and feel confident on exam day. Don’t leave your success to chance – start studying now and give yourself the best chance to excel in JAMB’s Igbo!

Share this Post: If you believe that this post may aid someone else, kindly share it by using the buttons above!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.